شرایط پذیرش راننده

 

  اینجانب رانندگی را نشان شخصیت اجتماعی یک جامعه وحرفه شرافتمندانه ای دانسته و به همین انگیزه آنرا برگزیده ام تا بوسیله آن امرار معاش نمایم و چون صنعت حمل ونقل درون شعری بویژه تاکسیرانی، یکی از مولفه های توسعه شهری محسوب می شود بنابراین اخلاق حرفه ای ایجاب می کند که اینجانب هم بعنوان عضوی از این خانواده ی بزرگ، برای ترسیع در روند توسعه، به الزامات آن پایبند باشم که برخی الزامات آن در ذیل می آید.

1-تاکسی برای دقایقی، خانه سیار مسافر است که در آن ایشان میهمان و من میزبان می باشم. پس هر آنچه قاعده ی مهمانپروریست، بایستی بجا آورم. از جمله؛ استقبال خوش آمد گویی، خوش رویی، ادب واحترام، صبر و حوصله، صمیمت، خوشیتنداری و تامین جانی و آسایش و...

2-پایبندی به آئین نامه انضباطی  سازمان تاکسیرانی و ضابطه بندی و محاسبه و دریافت کرایه، پوشش مناسب و پاکیزگی و آراستگی داخل تاکسی، استفاده نکردن از دخانیات و استفاده نکردن از موسیقی های غیر مجاز داخل تاکسی.

3- پایبندی بر اخلاق وشرافت حرفه ای و رعایت شئونات اسلامی وارزشهای انسانی.

4- پایبندی به اصل رضایتمندی مسافر.

5- امانتداری یا حفظ و رساندن اموال و اشیاء بجا مانده از مسافر در تاکسی به صاحبش

6- مراعات حال عموم در استفاده کردن از بوق در داخل شهر 

7- سعه ی صدر در پاسخگویی به اعتراضات مسافرین

8- راهنمائی و کمک به مسافرین میهمان نا آشنا به شهر

9- رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی بویژه سوار و پیاده نمودن مسافر در محل های مجاز توقف

تعهدات راننده:

1-راننده موظف است مدارک مورد نیاز را به دفتر تاکسی فجر تحویل نماید.

2- راننده موظف است فقط با خودرو که در سیستم تعریف شده کار کند واز جایگزینی خودرو دیگر بدون اطلاع قبلی خودداری نماید.

3- راننده موظف است شخصا نسبت  به جابه جایی مسافر اقدام نماید واز اعزام فرد دیگری بعنوان راننده خودداری نماید.

4-راننده تعهد می نماید  شماره تماس مشتریان را ذخیره نکرده و از برقراری ارتباط با ایشان خودداری نماید.

شرایط:

  • حداقل سن 22 سال
  • داشتن گواهی رانندگی 
  • ارائه گواهی سوء پیشینه
  • خودرو مناسب با معاینه فنی و بیمه